លឿនណាស់បងស្រី! ប្អូនស្រីចង់បែកទ្រូងស្លា.ប់ហើយ សូមឲ្យបងស្រី កើតជាតិណាៗ ឲ្យមានសំណាង កើតជាកូនសេដ្ឋី កុំឲ្យដូចជាតិនេះណាបងស្រីសម្លាញ់ចិត្ត

155

ហ្វេសប៊ុក ៖ ប្រិយមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនជាច្រើនមានការអាសូរជាខ្លាំង ក្រោយ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​សម្លេងនៃកម្មវិធីបុណ្យចាប់ផ្តើមបន្លឺឡើង ដែលធ្វើឲ្យក្រុមគ្រួសារ សាច់ញាតិ ក៏ដូចជាមិត្តភក្តិ រឹងតែមិនអាចទទួលយកបាន បន្ទាប់ពីបាត់បង់សាច់ញាតិម្នាក់ ព្រមទាំងកូនក្នុងផ្ទៃ (ក្រុមគ្រួសារមិនបញ្ជាក់ចំនួនខែ) ដោយសារតែជំងឺសួរធ្ងន់ធ្ងរ នៅថ្ងៃទី២៤ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២១។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ក្នុងនោះដែរ ការឃ្លាតឆ្ងាយនេះផងដែរ បានធ្វើឲ្យបុរសជាស្វាមី មានគណនីហ្វេសប៊ុកឈ្មោះ Mizter Ro បង្ហោះសារ រៀបរាប់ទាំងទឹកភ្នែកថា ៖ «ព្រហ្មលិខិតអយុត្តិធម៌ណាស់ ឆ-ក់យកជីវិតមនុស្សដែលខ្ញុំស្រលាញ់បំផុតស្មើជីវិត ម្តងទាំងពីរតែម្តង ហេតុអីអូនបានសន្យានឹងបងថា គ្មានថ្ងៃអូនទៅណាចោលបងទេ

ចុះហេតុអ្វីអូនភ្លេចសន្យានឹងបង ឲ្យបងទទួលយកម្តេចបានបងស្រលាញ់អូនណាស់ដឹងទេ។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​យប់នេះអូននិងកូន ត្រូវឃ្លាតឆ្ងាយពីបងរហូតហើយ បងមិនចង់ឲ្យអូនឃ្លាតឆ្ងាយពីបងទេ អូនដឹងទេ សូម្បីមួយវិនាទីក៏មិនចង់ឃ្លាតដែរ ប្រពន្ធបងកំសត់ម្ល៉េះ នឹកណាស់ៗៗ»។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Jeeny Na ៖ «លឿនណាស់បងស្រី ប្អូនស្រីចង់បែកទ្រូងស្លា-ប់ហើយ សូមឲ្យបងស្រី កើតជាតិណាៗ ឲ្យមានសំណាង កើតជាកូនសេដ្ឋី កូនគេអ្នក ស្ដុកស្ដម្ភ មានលុយកាក់រាប់លាន ចាយមិនអស់

ឲ្យមានសំណាង កុំឲ្យដូចជាតិនេះណាបងស្រី សម្លាញ់ចិត្ត ប្អូនម្នាក់នៅរងចាំមិនភ្លេច គ្រប់អនុស្សា៍វរីយ។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​អរគុណបងស្រី គ្រប់យ៉ាង ដែលបង្រៀនប្អូនឲ្យចេះរឹងមាំ ហើយក៏អរគុណបងស្រី ដែលបំពេញ តួនាទី ជាបងស្រីដ៏សែនល្អរបស់ប្អូន ជាចុងក្រោយ សូមវិញាណក្ខន្ធបងស្រី ទៅកាន់ សុគតិភព ឆាប់បាន ចាប់ជាតិ ជាកូនមហាសេដ្ឋី គ្រប់ៗជាតិ និងសូមឲ្យបងអាយុវែង កុំឲ្យដូចជាតិនេះ ខ្ញុំស្រឡាញ់បងណាស់ស្មើនឹងជីវិត»។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Ties Chha៖ «ជីវិតមើលមិនឃើញ មិនដឹងថាស្លា-ប់ស្អែកឬថ្ងៃណា អ្នកទៅផុតហើយ អ្នកគ្រាំគ្រាគឺអ្នកនៅរស់ ខ្ញុំមិនអាចទាមទារអ្វីពីយមរាជទេ

តែខ្ញុំសូមឲ្យ Be BeNa បានទៅឋានដែលល្អ នឹងឆាប់ត្រឡបមកលោកយើងវិញ មានមនុស្សច្រើនណាស់ដែលស្រលាញ់គេ ស្ទើតែ99%ដែលគោព និងស្រលាញ់គាត់។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ពួកយើងមិនស្ងប់ចិត្តទេ ដែលលឿនបែបនេះ ពាក្យថាសក់ខ្មៅជូនដំណើរសក់សខ្ញុំមិនដែលជួបទេចាំទេថា សន្យាថា ជូនមាក់គ្នាដើរលេងសៀមរាប ហើយគ្នាក៏ចាំបំពេញសន្យាវិញថា នឹងចេញថ្លៃពេទ្យពេលសម្រាល និងមានកាដូរជូនក្មួយ សូមវិលវិញណា ខ្ញុំទទួលយកមិនបានទេមិត្តសម្លាញ់ អ្នកល្អពេកហើយក្នុងជាតិនេះសម្រាប់ខ្ញុំ ក្នុងចិត្តនៅតែយំ ថាឈឺចា-ប់ខ្លាំង លើកទីមួយដែលមានអារម្មថា មានមនុស្សសំខាន់ក្នុងជីវិតបាត់បង់ វាឈឺចា-ប់ណាស់»៕