បើប្តូរជីវិតម៉ាក់បាន ម៉ាក់នឹងឲ្យកូននៅរស់​ បេះដូងម៉ាក់ដូចកាំ..បិ..តចា…ក់ចំកណ្តាលដើមទ្រូង កូនមកនៅជាមួយម៉ាក់វិញណា

33

ហ្វេសប៊ុក ៖ «ម៉ាក់គូររូបបេះដូងឲ្យកូន ម៉ាក់គូឲ្យ ម៉ាក់គូរអ៊ីចឹងកូនអត់ទាន់ស្អាតទេ គូរទៀតម៉ាក់ កូនឲ្យម៉ាក់គូរច្រើនដងណាស់ កូនឲ្យម៉ាក់គូឲ្យស្អាត បើប្តូរជីវិតម៉ាក់បាន ម៉ាក់នឹងឲ្យកូននៅរស់​ បេះដូងម៉ាក់ដូចកាំ..បិ..តចា..ក់ចំកណ្តាលដើមទ្រូង កូនមកនៅជាមួយម៉ាក់វិញណា ប៉ានិងម៉ាក់ មិនដឹងរស់នៅបែបណាទេគ្មានកូន កូនស្រីម្តាយម៉ាក់ និងប៉ា ស្រលាញ់កូន»។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​សារទាំងអស់ខាងលើនេះ បង្ហាញពីក្ដីសោកស្ដាយ ខ្លាំង រកអ្វីមកផ្ទឹម នឹងទុក្ខនេះបានឡើយ

របស់ នារីជាម្ដាយ មានគណនីហ្វេសប៊ុកឈ្មោះ Sokken Mouy ពេលដែលកូន ឈឺត្រឹមរយៈពេលខ្លី ដោយមាន រាគផង ក្អួតផង រហូតមិនអាចស-ង្គោះបាន។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ជាមួយគ្នានេះ ម្ចាស់គណនីហ្វេសប៊ុកមានឈ្មោះ An Na ដែលត្រូវជាអ៊ំ ក៏បានបង្ហោះសារ រៀបរាប់ទាំងអារម្មណ៍ពិបាកទទួលយកថា ៖ «ក្មួយលែងបានទៅសាលារៀនជួបជុំមិត្តភក្តិទៀតហើយ ទៅដោយមិនបានលាមិត្តភក្តិរបស់ក្មួយ ហើយនិងអ្នកគ្រូក្មួយ ពេលចេញរៀនអ៊ំតែងតែទៅយកចេញពីសាលារៀន

ពេលនេះលែងបានឃើញមុខក្មួយទៀតហើយ ទៅបានសុខណាក្មួយសម្លាញ់»។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​អ្នកធ្លាប់ឆ្លងកាត់អារម្មណ៍ ត្រូវបាត់បង់មនុស្សជាទីស្រលាញ់ទើបយល់ ថា សុខៗ ស្រាប់តែ លែងមានវត្តមានកូន ថាវាឈឺកម្រិតណា ឯអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមហ្វេសប៊ុក បានត្រឹម បង្ហោះសាររំលែកទុក តាមរយៈខមិន ហើយជួយផ្តល់កំលាំងចិត្ត ឲ្យឆាប់កាត់ចិត្តបាន៕​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​