អីយ៉ាស់នឹងមានកម្មវិធីប្រកួតពិសេស មកទៀតហើយ STING DOTA2 នៅថ្ងៃ HALLOWEEN

757

ថ្មីនេះដោយមានលិខិតអនុញ្ញាតនឹងផ្តល់សិទ្ធិដល់ GEN ដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាធ្លាប់ស្គាល់ថាជាក្រុមហ៊ុនដែលរៀបចំការប្រកួតធំៗនឹងគ្រប់វិស័យនៃកីឡាអេឡិចត្រូនិចក្នុងប្រទេសកម្ពុជា។ ក្រោយបញ្ចប់ការរៀបចំ Sting Dota 2 Cup ដោយ GEN មិនទាន់បានប៉ុន្មានផង ក៏មានលេចចេញនូវព័ត៌មានថ្មីមួយទៀត នឹងមានការប្រកួតវិស័យកីឡាអេឡិចត្រូនិច Dota2 Halloween មួយទៀតហើយ

ដូច្នេះត្រៀមខ្លួនរៀបចំកាលវិភាគឲ្យហើយទៅសំរាប់ចូលរួមការប្រកួតខាងមុខនេះបន្តទៀត។ កនយើង! កុំអោយឱកាសរំលងផុតទៀតណា៎ គាំទ្រនឹងលើកស្ទួយ ការរីកចម្រើនវិស័យនេះចាប់ផ្តើមចេញពីអ្នកទាំងអស់គ្នា​ ក៍ដូចជាបង្ហាញការគាំទ្រសូមចូលទៅកាន់គេហទំព័រ GEN ដើម្បីចុច LIKE ទាំងអស់គ្នា ហើយក៍មិនភ្លេចដៃគូសហការរបស់យើងគឺ STING CAMBODIA។

GEN : https://www.facebook.com/GENTECWORK/
STING CAMBODIA: https://www.facebook.com/StingCambodia/

STING DOTA2 CUP
STING DOTA2 CUP
STING DOTA2 CUP